Títol COORDINADOR/A DE PUNT G
Perfil Personal Qualificat
Formació TITULACIÓ ACADÈMICA DE PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, EDUCACIÓ SOCIAL, TREB. SOCIAL…
Lloc Granollers
Jornada 20 hores setmanals
Horari Flexible (amb disponibilitat)
Descripció

Coordinador/a:

 

 • Coordinació continuada amb l’equip motor del Punt G per tot allò relacionat

amb el contingut i desenvolupament de les activitats.

 • Coordinació directa, estreta i continuada amb els diferents serveis

municipals i entitats implicades en la programació de les activitats populars.

 • Coordinar els equips d’agents d’oci nocturn que actuaran durant les festes.
 • Realitzar la presentació publica del projecte i la seva difusió.
 • Dinamitzar i mantenir les xarxes socials del Punt G actives.
 • Preparació de material informatiu i formatiu del projecte adreçats a altres agents que participen de la festa.
 • Participació en la gestió de les xarxes socials i altres canals de comunicació

del Punt G (correu electrònic, telèfon).

 • Realització d’encàrrecs als serveis municipals necessaris per al projecte, i el

seu seguiment.

 • Preparació i participació en el disseny i gestió de material de difusió i

divulgació (vídeos, falques informatives, material de marxandatge, etc.).

 • Elaboració del pla de comunicació.
 • Responsabilitzar-se del material, de la seva distribució així com de l’inventari

final.

 • Responsable del muntatge i desmuntatge del dispositiu cada nit.
 • Assegurar el registre d’informació durant les nits de festa que permeti una

valoració posterior del servei.

 • Informar diàriament al grup motor del nombre d’atencions i intervencions

realitzades durant la nit anterior i de totes les incidències relacionades amb l’organització. Durant les festes de dies consecutius (per exemple, Festa Major) el traspàs d’informació s’ha de fer abans de l’inici de la següent festa o durant el dia següent. Això no obstant, els casos i situacions rellevants s’hauran de comunicar immediatament (telefònicament o WhatsApp).

 • Memòria final (extensa i reduïda) que serà lliurada en el termini màxim d’un

mes a partir de la finalització de la Festa Major. El grup motor facilitarà l’índex

i els indicadors (que caldrà tenir en compte en la recollida d’informació).

 • Elaboració d’una infografia o similar que resumeixi la memòria, que permeti la

seva divulgació.

 • Presentació anual del resultats del Punt G (presentació interna, als serveis

municipals implicats en l’organització de les festes, i externa, a la ciutadania).

Requisits:

Tenir el Grau o estudis equivalents o estudis d’especialització relacionats amb l’àmbit social (per exemple, Educació social / Treball Social / Sociologia / Psicologia)

Tenir formació especifica acreditada en drogues, violències de gènere o sexualitat.

Experiència professional o haver fet voluntariat en algun àmbit de polítiques de joventut o treball amb col·lectiu adolescent i jove.

– Tenir el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals

 

Condicions:

Contracte del 4 d’abril al 30 de setembre

Categoria de personal qualificat

20h setmanals en horari flexible

Contracte Temporal
Sou Segons conveni
Data 04,04,2022