Tot i els canvis en matèria legislativa per treballar cap a la igualtat entre les dones i els homes  en  l’àmbit social, laboral, educatiu o familiar, encara s’identifiquen clarament exemples de discriminació vers les dones. Gestionem serveis i programes diversos que aborden aquesta problemàtica social des de diferents perspectives.

Desenvolupem plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les administracions públiques. Els plans es desenvolupen en base a una anàlisi prèvia de la realitat interna de l’administració com a organització i permeten identificar situacions de descriminació i desigualtat per raó de gènere. A partir d’aquests, es planifiquen una sèrie  de mesures per superar les situacions de desequilibri. Els plans d’igualtat externs són aquells que es dirigeixen a la ciutadania, desprès d’un anàlisi de les desigualtats existents al municipi i dels recursos que es destinen o són necessaris per treballar per la igualtat real.

Dels plans d’igualtat es poden derivar programes concrets per treballar conceptes sobre la discriminació de les dones en diferents àmbits  i amb diferents col·lectius socials o col·lectius de profesionals, així com a diferents equipaments públics (escoles, instituts, centres cívics). Oferim projectes de dinamització, cursos de formació a mida per a aquests col·lectius (infants, joves, gent gran, etc.) i professionals de l’administració.

Gestionem Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD’s) , aquests serveis ofereixen informació, atenció i assessorament a les dones en l’àmbit laboral, social, personal i familiar entre d’altres. Aquests serveis formen part de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a les dones en situacions de violència masclista oferint suport psicològic i jurídic.

Gestionem diferents serveis de prevenció i actuació en casos de violència vers les dones i en l’àmbit familiar, en base als protocols marcats per l’administració. Oferim suport emocional, psicològic, laboral, etc. a les víctimes de violència de gènere i, si és el cas, als infants que també la pateixen.

SERVEIS