Premi-Raimon-Badia
PREMI D'EDUCACIÓ NO FORMAL i COOPERATIVISME 2022

L’èxit assolit en les dues primeres edicions dóna empenta a les organitzadores del certamen a plantejar-se l’obertura d’aquesta tercera convocatòria a les universitats catalanes que ofereixen els graus universitaris d’Educació Social i Pedagogia.

Així doncs, la gran novetat d’ enguany és que poden presentar-se, optar al Premi i a la beca d’estudis associada,  un major nombre d’estudiants universitàries, amb la possibilitat de realitzar un projecte acadèmic que els faciliti l’accés a una empresa social per dur a la pràctica de la seva proposta.

Com en l’anterior edició, es prioritzaran aquells treballs acadèmics que, emmarcats d’un àmbit concret, permetin mantenir, promoure i adaptar els serveis socioeducatius tant en la presencialitat com en format virtual mitjançant l’ús de les TICs. Continuem cercant iniciatives que apostin per generar propostes innovadores i de qualitat, amb una mirada àmplia i oberta.  Tanmateix, han de ser projectes que contemplin, transmetin i posin èmfasi en els valors cooperatius així com que tinguin en compte la perspectiva de gènere  dins la seva pròpia dinàmica i estructura.

OBJECTIUS DEL PREMI
 • Reconèixer els millors projectes i treballs universitaris amb fonamentació teòrica i amb una clara orientació pràctica, que proposin intervencions centrades en les persones, afavorint la seva participació i protagonisme.
 • Sensibilitzar i promoure els valors del cooperativisme en els centres universitaris i en la praxi dels futurs i futures professionals, als mitjans de comunicació, a les organitzacions i administracions públiques, a les institucions i a la comunitat en general.
 • Dotar l’alumnat guardonat d’una beca d’estudis i oferir-li la possibilitat de realitzar un projecte innovador en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Establir una xarxa amb les entitats socials i culturals del territori per a què aquestes pugin acollir els pràcticums derivats de les propostes guanyadores i finalistes dins la seva organització.
ACTUALITAT
PERSONES DESTINATÀRIES
 • Persones que cursin estudis dels Graus d’Educació Social i Pedagogia a les universitats participants en aquesta edició.
 • Els projectes han de ser presentats per grups de 2 a 4 estudiants.
 • L’estudiantat ha d’estar tutelat i acompanyat per un professor/a, qui supervisarà el treball abans de ser presentat.
TIPOLOGIA DE PROJECTES

Poden optar al premi tots aquells projectes originals i prèviament no premiats que

  • donin resposta a una necessitat, demanda, situació i/o problemàtica socioeducativa detectada en la comunitat, a través d’una acció o d’un projecte pràctic i innovador, situïn les persones en el centre de l’activitat i fomentin la participació de la comunitat on s’han d’aplicar,
  • posin en valor noves maneres d’aprendre, de relacionar-se, d’organitzar-se i, en general, de satisfer necessitats o fer front a problemàtiques socials concretes tant en format presencial com en format virtual,
  • tinguin presents els valors cooperatius en el seu disseny didàctic i organitzatiu,
  • apliquin la perspectiva de gènere de forma transversal per treballar l’equitat i la no discriminació,
  • plantegin una acció adaptable a diferents territoris, comunitats i espais.

 

Els treballs s’han de presentar com a proves pilot amb capacitat i aplicabilitat per ser implementades com a pràcticum del tercer/quart curs de grau.

 

Els projectes han d’estar englobats i concretats en un d’aquests 2 àmbits :

 • Serveis socioeducatius i pedagògics en espais d’educació no formal i de lleure
 • Serveis d’acció social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL TREBALL

Cal presentar els treballs responent a aquest guió, dins el termini que finalitza el 29 d’abril:

1. A quina necessitat, demanda, situació o problemàtica dóna resposta el vostre projecte? Perquè creieu que cal donar-li resposta? Què us plantegeu aconseguir amb aquest projecte? Com s’hi inclouen la perspectiva de gènere i els valors cooperatius?
2. Quins en seran les participants (persones, grups, col·lectius, entitats i/o institucions)?
3. En què consisteix el projecte: què i com ho fareu?
4. Quins recursos(humans, materials i funcionals) seran imprescindibles per poder-lo implementar?
5. Quin és l’impacte que espereu que generi? Quines evidències es podran recollir?
6. Quins són els elements que faciliten l’adaptació del projecte a d’altres contextos i/o col·lectius?
7. Per què creieu que hem de seleccionar el vostre projecte: quines innovacions (organitzatives i/o tecnològiques i/o didàctiques, …) aporta la proposta?

Posteriorment, un cop emès el veredicte final, les guanyadores del premi es comprometen a desenvolupar el projecte, seguint un guió més concret i explícit, en el marc del pràcticum que defineixi la seva universitat per al curs següent.

 

RECOMANACIONS D’ESTIL I FORMAT DEL TREBALL

 • Els treballs han deser redactatsen un únic idioma, o bé en català o bé en castellà.
 • Han de tenir una extensió màxima de 6 pàgines.
 • El treball s’haurà de presentar en un document en format PDF, tipus de lletra Arial, mida 12, interlineat 1 punt.
INSCRIPCIONS
 • Per poder participar, s’ha d’accedir a la pàgina web de Doble Via i omplir el formulari d’inscripció, abans del 13 de desembre de 2021.
 • Les persones inscrites rebran la confirmació de la rebuda del formulari i el vídeo per correu electrònic.
 • Es publicarà la llista definitiva d’admesos el 22 de desembre de 2021 als mitjans habituals del premi.

Un cop finalitzat el termini, s’han  valorant les inscripcions rebudes i TOTS els equips  han estat admesos

PRESENTACIÓ DE TREBALLS
 • Per garantir l’anonimat, a la PORTADA, hi ha de constar el títol del projecte, el pseudònim del grup que es presenta, el curs, el grau universitari i l’àmbit de premi al que opta.
 • Cal adjuntar la fitxa d’autoria degudament complimentada.
 • La presentació dels treballs s’haurà de fer enviant els projectes en format PDF, per wetransfer, a la següent adreça de correu electrònic premiraimonbadia@doblevia.coop
 • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 29 de abril de 2022. Els treballs presentats fora d’aquest termini no seran admesos en la convocatòria del Premi.
DOTACIÓ ECONÒMICA i FORMATIVA

Es dotarà d’un premi econòmic a 2 projectes per un valor de 1.000 euros cadascun, en concepte de beques i ajuts a l’estudi.

Tanmateix, a criteri del jurat, es dotarà d’un accèssit econòmic a 2 projectes, per un valor de 500 € cadascun, també en concepte de beques i ajuts a l’estudi.

Ambdues dotacions es repartiran equitativament entre les persones integrants de l’equip.

La concessió de les beques està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a les universitats participants l’any acadèmic 2022-2023, o en altres estudis oficials complementaris.

Totes les persones inscrites tindran dret i accés a diverses formacions específiques, abans de la presentació dels treballs, que consistiran en una sessió d’Emprenedoria Col·lectiva i en 3 tallers monogràfics sobre la virtualització didàctica de les accions socioeducatives, de la metodologia per la innovació social i com introduir la perspectiva de gènere en un projecte; ambdósa càrrec de persones expertesen les matèries.

PROVA PILOT A DOBLE VIA

Les persones guanyadores podran implementar en un context real els projectes mitjançant proves-pilot vinculades a pràctiques curriculars d’acord amb la universitat participant i amb el suport d’un mentorat format per professionals de Doble Via.

Doble Via és una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromeses amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya. Oferim serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el
disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Som persones compromeses amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme. La nostra proposta es basa en treballar en la línia de la responsabilitat compartida amb els i les clients, amb l’objectiu de gestionar els serveis i programes amb un elevat nivell de qualitat i professionalitat.

Durant el 2019 celebràrem el nostre vintè aniversari. Per aquest motiu, s’organitzaren un seguit d’actes de commemoració, entre els que destaca aquest Premi, del qual en presentem la segona edició.

En cas de no ser viable aplicar la prova pilot a Doble Via, les organitzadores impulsaran una xarxa d’entitats socials col·laboradores , posant-les en contacte amb els equips guanyadors per tal que puguin implementar els seus projectes. Tanmateix, es mantindrà una coordinació entre els tutors de pràctiques i els mentors de Doble Via SCCL per fer-ne el seguiment oportú i proper.

JURAT: VALORACIÓ, VEREDICTE I LLIURAMENT

Sota la presidència de l’equip impulsor del premi, el jurat estarà format per persones acreditades, representants de les entitats col·laboradores i d’altres institucions.

La composició final delmateix serà anunciada prèviament i amb antelació al veredicte final.

La valoració dels treballs per part del jurat se cenyirà pels següents criteris, en base a una rúbrica:

 • Claredat en el plantejament, l’exposició i estructuració del treball i en viabilitat dels objectius del projecte
 • Ús adequat de la llengua i bona qualitat d’expressió amb un llenguatge inclusiu
 • Rigor i precisió en el plantejament metodològic
 • Rellevància i novetat del projecte triat en la comunitat on s’ha de concretar
 • Creativitat, originalitat i innovació del projecte triat
 • Fonamentat en criteris de sostenibilitat i adaptabilitat
 • Concreció de l’aplicabilitat del projecte en altres contextos i col·lectius
 • Rellevància i grau d’incidència dels principis cooperatius i de la perspectiva de gènere, el disseny i l’execució del projecte

El Premi es pot declarar desert si els projectes presentats no s’avenen amb la demanda explicitada a les bases.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La resolució del jurat amb el veredicte es farà públic en l’acte de lliurament del Premi Raimon Badia, que tindrà lloc a finals del curs 2021-2022. La data i el lloc exactes seran notificatsamb un mínim de 15 dies d’antelació a totes les persones participants.

Els treballs lliurats restaran en propietat de Doble Via, que podrà fer un ús educatiu dels mateixos semprei quan en referenciï l’autoria i l’origen.

TERMINIS i CALENDARITZACIÓ
Presentació i difusió del Premi i publicació de les bases  (*) Novembre 2021(*)
Inici període d’inscripció 15 de novembre 2021
Final període d’inscripció 13 de desembre de 2021
Resolució final d’admesos i exclosos 22 de desembre de 2021
Sessió Formativa Emprenedoria col·lectiva Desembre de 2021(*)
Talles monogràfics: virtualització / disseny thinking / gènere Gener a març de 2022 (*)
Mentories i acompanyaments Gener a marc de 2022
Termini lliurament del projecte 29 d’abril de 2022
Deliberació i resultat del Comitè científic Maig/juny  de 2022
Lliurament del Premi i veredicte final Juny de 2022
Lliurament del projecte amb guió complet Octubre 2022 / Gener 2023

 

Les dates pendents s’anunciaran amb suficient antelació a les persones inscrites i els equips participants
(*) Data a concretar amb cada universitat

DRETS i OBLIGACIONS

En tant que productes d’una acció formativa d’aprenentatge vivencial impulsada per Doble Via i la UAB, els projectes presentats a aquest concurs estaran subjectes a una llicència Creative Commons de “Reconeixement no comercial Sense Obra Derivada (CC BY-NC-ND)”. Aquesta llicència només permet la descàrrega de les obres i que es puguin compartir sempre que se’n reconegui l’autoria, però no podran ser modificades de cap manera ni ser utilitzades amb una finalitat comercial.

El reconeixement d’autoria dels projectes presentats al concurs es fa en relació a les persones estudiants que l’han fet, especificant al professor o professora i a la universitat que l’han tutoritzat i havent-se de citar, explícitament, que es tracta de projectes participants al Premi d’Educació No Formal i Cooperativisme Raimon Badia organitzat per la Cooperativa Doble Via, l’edició corresponent i, en cas de ser projectes guanyadors, l’àmbit en que han estat premiats.

La cooperativa Doble Via, juntament els tutors/es del Grau corresponents de cada universitat, faran un acompanyament mentoritzat del desenvolupament pilot i una implementació pràctica posterior dels projectes guanyadors dins del Pràcticum II dels graus.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat.

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel comitè organitzador del Premi.

IMPULSEN
RAIMON BADIA

Raimon Badia i Carro (1966-2013), mestre i pedagog, va néixer a Sant Cugat del Vallès, on va exercir com a mestre d’educació infantil a l’Escola Avenç i on va estar vinculat a diverses entitats locals, com l’esplai Pica-Roca i el Grup de Joves de la Parròquia.

Al llarg de la seva trajectòria professional, va exercir diferents tasques com a monitor i coordinador en el món del lleure educatiu i sociocultural i com a assessor pedagògic de l’Associació de Monitors del Lleure L’Esclop, antecessora de l’actual cooperativa Doble Via, de la que en fou cofundador i ànima fins la seva inesperada i lamentable mort als 46 anys.

Badia va ser un dels promotors de l’Escola de Cooperativisme Aposta, una de les primeres escoles de referència creada per dotar les cooperatives de formació  contínua de caràcter professional.

La seva incansable determinació, la seva expertesa en el disseny i creació d’espais d’educació no formal i la seva extensa trajectòria curricular i acadèmica en habilitats directives i de gestió en el sector del cooperativisme, el varen portar a assumir el 1999 la responsabilitat de l’Àrea de Persones i la presidència del Consell Rector de Doble Via.

En Raimon destacava per una vocació pedagògica innata i per la seva capacitat intel·lectual i professional en allò que era expert, però també per la seva capacitat per connectar i empatitzar amb les persones i el seu bon humor i simpatia, fet que li va suposar conrear, més que companys i companyes, bones amistats que actualment encara el recordem amb molta estimació.

És per aquest motiu, i pel fet d’inspirar a Doble Via en els valors i en la nostra manera de fer, l’any 2020 -en plena celebració dels nostres 20 anys d’activitat- li vàrem retre un merescut homenatge organitzant, conjuntament amb d’altres entitats, el  Premi Raimon Badia d’Educació No Formal i Cooperativisme, del qual ara en presentem les bases de la segona convocatòria.

Com a tribut a la seva decidida vocació i enèrgica orientació pedagògica, no deixem de recordar una de les seves frases preferides: la de Derek Curtis Bok, eminent advocat i educador nord-americà i expresident de la Universitat de Harvard, quan afirmava: “Si creu vostè que l’educació es cara, provi amb la ignorància”.

Va per tu, Raimon!

 

Nino Ramírez

President del Comitè Organitzador i gerent de la cooperativa Doble Via