Premi-Raimon-Badia
PREMI D'EDUCACIÓ NO FORMAL i COOPERATIVISME 2023

L’èxit assolit en les tres primeres edicions ens dóna l’empenta necessària per seguir endavant amb la quarta convocatòria, oberta a totes les universitats catalanes que ofereixen els graus universitaris d’Educació Social i Pedagogia.

Com en les anteriors edicions, es prioritzaran aquells treballs acadèmics que, emmarcats en un àmbit concret, permetin mantenir, promoure i adaptar els serveis socioeducatius tant en la presencialitat com en format virtual mitjançant l’ús de les TIC. Continuem cercant iniciatives que apostin per generar propostes innovadores i de qualitat, amb una mirada àmplia i oberta. Tanmateix, han de ser projectes que contemplin, transmetin i posin èmfasi en els valors cooperatius i tinguin en compte la perspectiva de gènere dins la seva pròpia dinàmica i estructura.

OBJECTIUS DEL PREMI
 • Reconèixer els millors projectes i treballs universitaris amb fonamentació teòrica i amb una clara orientació pràctica, que proposin intervencions centrades en les persones, afavorint la seva participació i protagonisme.
 • Sensibilitzar i promoure els valors del cooperativisme en els centres universitaris i en la praxi dels futurs i futures professionals, als mitjans de comunicació, a les organitzacions i administracions públiques, a les institucions i a la comunitat en general.
 • Dotar l’alumnat guardonat d’una beca d’estudis i oferir-li la possibilitat de realitzar un projecte innovador en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Establir una xarxa amb les entitats socials i culturals del territori per a què aquestes pugin acollir els pràcticums derivats de les propostes guanyadores i finalistes dins la seva organització.
PERSONES DESTINATÀRIES
 • Persones que cursin estudis dels Graus d’Educació Social i Pedagogia a les universitats participants en aquesta edició.
 • Els projectes han de ser presentats per grups d’estudiants.
 • L’alumnat participant ha d’estar tutelat i acompanyat per un professor/a, qui supervisarà el treball abans de ser presentat.
TIPOLOGIA DE PROJECTES

Poden optar al premi tots aquells projectes originals i prèviament no premiats que:

  • donin resposta a una necessitat, demanda, situació o problemàtica socioeducativa detectada en la comunitat, a través d’una acció o d’un projecte pràctic i innovador, situïn les persones en el centre de l’activitat i fomentin la participació de la comunitat on s’han d’aplicar,
  • posin en valor noves maneres d’aprendre, de relacionar-se, d’organitzar-se i, en general, de satisfer necessitats o fer front a problemàtiques socials concretes tant en format presencial com en format virtual,
  • tinguin presents els valors cooperatius en el seu disseny didàctic i organitzatiu,
  • apliquin la perspectiva de gènere de forma transversal per treballar l’equitat i la no discriminació,
  • plantegin una acció adaptable a diferents territoris, comunitats i espais.

 

Els projectes han d’estar englobats i concretats en un d’aquests 2 àmbits :

 • Serveis socioeducatius i pedagògics en espais d’educació no formal i de lleure
 • Serveis d’acció social per a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL TREBALL

Cal presentar els treballs responent a aquest guió abans del  28 de febrer de 2023

 1. A quina necessitat, demanda, situació o problemàtica dóna resposta el vostre projecte? Perquè creieu que cal donar-li resposta? Què us plantegeu aconseguir amb aquest projecte? Com s’hi inclouen la perspectiva de gènere i els valors cooperatius?
 2. A quins participants va dirigit el projecte (persones, grups, col·lectius, entitats i/o institucions)?
 3. En què consisteix el projecte: què i com ho fareu?
 4. Quins recursos (humans, materials i funcionals) seran imprescindibles per poder-lo implementar?
 5. Quin és l’impacte que espereu que generi? Quines evidències es podran recollir?
 6. Quins són els elements que faciliten l’adaptació del projecte a d’altres contextos i/o col·lectius?
 7. Per què creieu que hem de seleccionar el vostre projecte: quines innovacions (organitzatives i/o tecnològiques i/o didàctiques, …) aporta la proposta?

Posteriorment, un cop emès el veredicte final, les guanyadores del premi que optin per implementar    el projecte en el marc del Pràcticum, es comprometen a desenvolupar el treball seguint un guió més concret i explícita d’acord amb l’estructura que defineixi la seva universitat.

 

RECOMANACIONS D’ESTIL I FORMAT DEL TREBALL

 • Els treballs han de ser redactats en un únic idioma, o bé en català o bé en castellà.
 • Han de tenir una extensió màxima de 7 pàgines
 • El treball s’haurà de presentar en un document en format PDF, tipus de lletra Arial, mida 12, interlineat 1 punt.
INSCRIPCIONS
 • Per poder participar, omple el formulari d’inscripció, entre el 4 i el 21 d’octubre del 2022.
 • Les persones inscrites rebran la confirmació de la rebuda del formulari per correu electrònic.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS
 • Per garantir l’anonimat, a la PORTADA, hi ha de constar el títol del projecte, el pseudònim del grup que es presenta, el curs, el grau universitari i l’àmbit del premi al qual s’opta..
 • Cal adjuntar la fitxa d’autoria degudament
 • La presentació dels treballs s’haurà de fer enviant els projectes en format PDF, per wetransfer, a la següent adreça de correu electrònic premiraimonbadia@doblevia.coop
 • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 28 de febrer de 2023. Els treballs presentats fora d’aquest termini no seran admesos en la convocatòria del Premi.
DOTACIÓ ECONÒMICA i FORMATIVA

Es dotarà d’un premi econòmic a 2 projectes per un valor de 1.000 € cadascun, en concepte de beques i ajuts a l’estudi.

Tanmateix, a criteri del jurat, es dotarà d’un accèssit econòmic a 2 projectes, per un valor de 500 € cadascun, també en concepte de beques i ajuts a l’estudi.

Ambdues dotacions es repartiran equitativament entre les persones integrants de l’equip.

La concessió de les beques està condicionada al desenvolupament dels compromisos adquirits en el moment de la inscripció al premi.

Totes les persones inscrites han d’assistir obligatòriament a dues formacions específiques, abans de la presentació dels treballs, que consistiran en tallers monogràfics de 2 hores de durada cadascun: una primera sessió sobre com incloure els valors cooperatius en un projecte i una segona sobre les metodologies apropiades per a la creació de materials didàctics digitals.

PROVA PILOT DELS PROJECTES GUANYADORS

Doble Via és una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromeses amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya. Oferim serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Som persones compromeses amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme. La nostra proposta es basa en treballar en la línia de la responsabilitat compartida amb els i les clients, amb l’objectiu de gestionar els serveis i programes amb un elevat nivell de qualitat i professionalitat.

Els equips guanyadors es comprometen a dur a terme, de forma pràctica i com a prova pilot dins els serveis de la cooperativa Doble Via, la seva proposta escollint una de les opcions següents :

 

A) Si l’equip guanyador pot vincular el treball presentat en el marc del pràcticum acadèmic , caldrà obligatòriament aplicar/implementar el projecte d’acord amb els plans docents previstos en cada universitat, i comptant en tot moment amb el suport d’una mentoria portada a terme per professionals de Doble Via ( o d’una entitat col·laboradora).

B) Si l’equip guanyador NO pot vincular el treball presentat a un pràcticum acadèmic, cal obligatòriament dissenyar i lliurar un material didàctic (recurs digital) que s’haurà de presentar mitjançant una píndola formativa dirigida a professionals i  utilitzable en qualsevol context.

En aquest cas, es plantegen 3 possibilitats per aplicar les  propostes escollides com a guanyadores:

B.1    Presentar-ho  a Doble Via per tal de poder ser proposada dins el catàleg de serveis propis de la cooperativa.

B.2   En cas que els estudiants ja treballin en una entitat o equipament social, educatiu o cultural o acreditin tasques de voluntariat en projectes socials o de lleure, poden proposar i aplicar els materials i la formació en alguna de les entitats a les quals estan vinculats, amb el suport d’una mentoria professional de Doble Via.

B.3     Presentar el projecte i els materials  a un ens local o a una entitat social o de lleure per tal que valorin les possibilitats d’aplicació en els seus àmbits d’actuació,  amb el suport d’una mentoria professional de Doble Via.

En cas de no ser viable aplicar la prova pilot a Doble Via, les organitzadores impulsaran una xarxa d’entitats socials col·laboradores , posant-les en contacte amb els equips guanyadors per tal que puguin implementar els seus projectes. Tanmateix, es mantindrà una coordinació entre els tutors de pràctiques i els mentors de Doble Via SCCL per fer-ne el seguiment oportú i proper.

JURAT: VALORACIÓ, VEREDICTE I LLIURAMENT

Sota la presidència de l’equip impulsor del premi, el jurat estarà format per persones acreditades, representants de les entitats col·laboradores i d’altres institucions.

La composició final del mateix serà anunciada prèviament i amb antelació al veredicte final.

La valoració dels treballs per part del jurat se cenyirà pels següents criteris, en base a una rúbrica:

 • Claredat en el plantejament, l’exposició i estructuració del treball i en viabilitat dels objectius del projecte
 • Ús adequat de la llengua i bona qualitat d’expressió amb un llenguatge inclusiu
 • Rigor i precisió en el plantejament metodològic
 • Rellevància i novetat del projecte triat en la comunitat on s’ha de concretar
 • Creativitat, originalitat i innovació del projecte triat
 • Fonamentat en criteris de sostenibilitat i adaptabilitat
 • Concreció de l’aplicabilitat del projecte en altres contextos i col·lectius
 • Rellevància i grau d’incidència dels principis cooperatius i de la perspectiva de gènere, el disseny i l’execució del projecte

El Premi es pot declarar desert si els projectes presentats no s’avenen amb la demanda explicitada a les bases.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La resolució del jurat amb el veredicte es farà públic en l’acte de lliurament del Premi Raimon Badia, que tindrà lloc en el 2n semestre acadèmic. La data i el lloc exactes seran notificats amb un mínim de 15 dies d’antelació a totes les persones participants.

Els treballs lliurats restaran en propietat de Doble Via, que podrà fer un ús educatiu dels mateixos sempre i quan en referenciï l’autoria i l’origen.

TERMINIS i CALENDARITZACIÓ

 

Presentació 4ª edició i publicació de les bases 30 Setembre 2022
Inici Període d’inscripció 4 Octubre 2022
Final període d’inscripció 21 Octubre 2022
Sessió Formativa Cooperativisme Novembre/desembre 2022 (*)
Taller monogràfic sobre creació material didàctic Novembre/desembre 2022 (*)
Mentories i acompanyaments Octubre a febrer
Termini lliurament del projecte 28 de Febrer 2023
Deliberació i resultat del Comitè científic Març/Abril 2023
Lliurament del Premi i veredicte final Abril/Maig 2023  (*)

 

(*) Les dates pendents s’anunciaran amb suficient antelació a les persones inscrites i els equips participants

DRETS i OBLIGACIONS

En tant que productes d’una acció formativa d’aprenentatge vivencial impulsada per Doble Via i la UAB, i amb la participació de la resta d’universitats catalanes,  els projectes presentats a aquest concurs estaran subjectes a una llicència Creative Commons de “Reconeixement no comercial Sense Obra Derivada (CC BY-NC-ND)”. Aquesta llicència només permet la descàrrega de les obres i que es puguin compartir sempre que se’n reconegui l’autoria, però no podran ser modificades de cap manera ni ser utilitzades amb una finalitat comercial.

El reconeixement de l’autoria dels projectes presentats al concurs es fa en relació amb les persones estudiants que l’han fet, especificant al professor o professora i a la universitat que l’han tutoritzat i havent de citar, explícitament, que es tracta de projectes participants al Premi d’Educació No Formal i Cooperativisme Raimon Badia organitzat per la Cooperativa Doble Via, l’edició corresponent i, en cas de ser projectes guanyadors, l’àmbit en el qual han estat premiats.

La cooperativa Doble Via, juntament els tutors i les tutores del Grau corresponents de cada universitat, faran un acompanyament mentoritzat del desenvolupament pilot i una implementació pràctica posterior dels projectes guanyadors dins del Pràcticum dels graus.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases i de qualsevol resolució que adopti el Jurat.

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel comitè organitzador del Premi.

IMPULSEN
COL·LABORA
RAIMON BADIA

Raimon Badia i Carro (1966-2013), mestre i pedagog, va néixer a Sant Cugat del Vallès, on va exercir com a mestre d’educació infantil a l’Escola Avenç i on va estar vinculat a diverses entitats locals, com l’esplai Pica-Roca i el Grup de Joves de la Parròquia.

Al llarg de la seva trajectòria professional, va exercir diferents tasques com a monitor i coordinador en el món del lleure educatiu i sociocultural i com a assessor pedagògic de l’Associació de Monitors del Lleure L’Esclop, antecessora de l’actual cooperativa Doble Via, de la que en fou cofundador i ànima fins la seva inesperada i lamentable mort als 46 anys.

Badia va ser un dels promotors de l’Escola de Cooperativisme Aposta, una de les primeres escoles de referència creada per dotar les cooperatives de formació  contínua de caràcter professional.

La seva incansable determinació, la seva expertesa en el disseny i creació d’espais d’educació no formal i la seva extensa trajectòria curricular i acadèmica en habilitats directives i de gestió en el sector del cooperativisme, el varen portar a assumir el 1999 la responsabilitat de l’Àrea de Persones i la presidència del Consell Rector de Doble Via.

En Raimon destacava per una vocació pedagògica innata i per la seva capacitat intel·lectual i professional en allò que era expert, però també per la seva capacitat per connectar i empatitzar amb les persones i el seu bon humor i simpatia, fet que li va suposar conrear, més que companys i companyes, bones amistats que actualment encara el recordem amb molta estimació.

És per aquest motiu, i pel fet d’inspirar a Doble Via en els valors i en la nostra manera de fer, l’any 2020 -en plena celebració dels nostres 20 anys d’activitat- li vàrem retre un merescut homenatge organitzant, conjuntament amb d’altres entitats, el  Premi Raimon Badia d’Educació No Formal i Cooperativisme, del qual ara en presentem les bases de la segona convocatòria.

Com a tribut a la seva decidida vocació i enèrgica orientació pedagògica, no deixem de recordar una de les seves frases preferides: la de Derek Curtis Bok, eminent advocat i educador nord-americà i expresident de la Universitat de Harvard, quan afirmava: “Si creu vostè que l’educació es cara, provi amb la ignorància”.

Va per tu, Raimon!

 

Nino Ramírez

President del Comitè Organitzador i gerent de la cooperativa Doble Via