MODEL DE GESTIÓ

La nostra proposta per a la prestació de serveis es basa en treballar en la línia de la responsabilitat compartida amb els clients, amb l’objectiu de gestionar els serveis i programes amb un elevat nivell de qualitat i professionalitat.

Doble Via som una empresa socialment responsable que ha adquirit el compromís de la millora en l’àmbit social, econòmic i ambiental, sempre amb una perspectiva clara sobre les seves capacitats, activitat empresarial i dimensió.

Basem els criteris d’actuació en els següents compromisos:

  • Oferir una elevada qualitat en la gestió dels serveis, d’acord amb les demandes i expectatives dels clients.
  • Oferir als clients, usuaris i treballadors uns serveis de proximitat, establint mecanismes per captar les seves necessitats i interessos i donant una resposta ràpida als seus suggeriments i/o reclamacions.
  • Respectar els drets de les persones treballadores (sòcies i no sòcies) i la seva llibertat d’expressió, garantint unes bones condicions laborals i vetllant per la igualtat d’oportunitats, sense cap mena de discriminació.
  • Avaluar l’impacte mediambiental derivat de les activitats que es desenvolupen i prendre mesures, sempre que sigui possible, per reduir-lo amb l’objectiu de respectar el medi ambient.
  • Oferir llocs de treball segurs, saludables i de qualitat, afavorint la iniciativa, l’autonomia i la creativitat de les persones treballadores i la seva conciliació amb la vida familiar en els casos en què el lloc de feina ho permeti.
  • Donar un tracte prioritari a aquells proveïdors i contractistes locals que comparteixen els valors socials i ambientals de la cooperativa, i donar suport als esforços per promoure aquests valors en les seves activitats empresarials.
  • Treballar pel desenvolupament de l’entorn més immediat, principalment en els àmbits cultural, solidari, ambiental i educatiu, tot creant vincles amb els diferents agents socials i econòmics del territori.
  • Mantenir una transparència comunicativa constant amb tots els grups d’interès de Doble Via.