INFORMACIÓ LEGAL

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL (en endavant, La Cooperativa) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Doble Via (Serveis Socioeducatius) SCCL, amb domicili social a la Plaça d’Aiguallonga s/n, 08198 La Floresta, Sant Cugat del Vallès.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions contingudes en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en que l’usuari es trobi connectat al Portal o a qualsevol dels serveis que mitjançant aquest es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poder ser objecte de modificacions.

RESPONSABILITAT

L’accés al portal no implica l’obligació per part de La Cooperativa de comprovar l’exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat, veracitat i actualitat de la informació facilitada.

La Cooperativa no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

La Cooperativa no es coneixedora dels continguts i serveis dels enllaços que en ella es puguin inserir i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços inserits.

TRACTAMENTS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Als efectes d’allò previst a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, en endavant) i demés legislació que sigui d’aplicació i/o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda al lloc web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots els usuaris/es que facilitin les seves dades mitjançant aquest lloc web tindran els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, u oposició de les seves dades tal i com reconeix el marc legal vigent, sense cap oposició, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els citats drets podran exercir-se per escrit, al domicili del titular del lloc web, ubicat a Plaça d’Aiguallonga s/n, 08198, La Floresta, Sant Cugat del Vallès o fent arribar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: rgpd@doblevia.coop, on haurà de constar en tot cas, el seu nom, cognoms (aportant una fotocòpia del seu D.N.I o document equivalent). Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través del lloc web , tindran la protecció necessària amb la finalitat d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

POLÍTICA D’US DE COOKIES

En compliment d’allò que disposa a l’article 22.2 LSSI, només s’utilitzaran dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“Cookies”) quan l’usuari hagi donat els seu consentiment previ per fer-ho segons s’indica a la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada al Portal i a la resta de termes i condicions que s’indiquen en el portal.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i en els termes previstos, havent a tals efectes, d’adreçar comunicació al domicili social de Doble Via (Serveis Socioeducatius) SCCL, ubicat a Plaça d’Aiguallonga s/n, 08198, La Floresta, Sant Cugat del Vallès o fent arribar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@doblevia.coop, on haurà de constar en tot cas, el seu nom, cognoms (aportant una fotocòpia del seu D.N.I o document equivalent)

LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus termes per la llei espanyola, i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva interpretació, validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi aforament o qualsevol altre que, en el seu cas, els hi pogués correspondre, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.